Sociální podnik

Jakožto sociální podnik pro vás máme možnost obchodně řešit potřebu náhradního plnění. Pro více informací klikněte ZDE.

Co je sociální podnik?

Sociální podnik Jasan s.r.o. je ve své zakládací listině deklarován jako environmentální sociální podnik. Proto musí splňovat a zveřejňovat principy sociálního podnikání.

Projekt byl podpořen MPSV Operační program Zaměstnanost pod reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011792

Společensky prospěšný cíl

Sociální podnik Jasan s.r.o. se zaměřuje na výsadbu extenzivních agrolesnických ekosystémů a mezí, které jsou vysazovány za pomoci zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce. Obnovou těchto krajinných prvků chceme dopomoci návratu Koroptve polní zpět do katastru Velkých Hostěrádek.

Sociální prospěch

Osoby znevýhodněné na trhu práce tvoří v Sociálním podniku Jasan min. 30 % zaměstnanců. Jedná se konkrétně o osoby ve věku 55+ let a osoby se zdravotním znevýhodněním. Těmto lidem poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění (přizpůsobení pracovních podmínek, psychosociální podpora, tvorba pracovních návyků) a individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání. Sociální podnik podporuje demokratickou strukturu řízení podniku. Zaměstnanci jsou zapojováni do rozhodování o směřování podniku, jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů na každotýdenních poradách.

Ekonomický prospěch

Zisk je přednostně (minimálně z 51 %) používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění společensky prospěšných cílů. Sociální podnik Jasan je nezávislý v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích či zřizovatelích.

Environmentální prospěch

Sociální podnik Jasan sází extenzivní meze, biokoridory a agrolesnické ekosystémy složené z nejedlých i jedlých stromů, keřů a bylin, přičemž jsou upřednostňovány původní staré odrůdy typické pro tento region. Zelenina a ovoce pěstované sociálním podnikem podléhají zásadám ekologického zemědělství stejně jako chov zemědělských zvířat. Zachytáváme dešťovou vodu ze střech v areálu a tuto používáme k zalévání rostlin a k prvotnímu čištění zeleniny. Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání v každém okamžiku naší podnikatelské činnosti. Od nákupu spotřebičů, zařízení, obalových materiálů, přes výrobu po úklid, nakládání s odpady a úřadování.

Místní prospěch

Usilujeme o přednostní uspokojování potřeb místní poptávky a místní komunity. Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele a nakupujeme od místních dodavatelů. Spolupracujeme s místními aktéry (okolní obce, zemědělci, myslivci, apod.).

 
Platební brána GoPay